Blog

Jan252017

Dấu ấn cờ tư lệnh 2016

Jan042017

Bản vàng đanh dự hội thi cờ tư lệnh 2016

Bảng vàngdanh dự hội thi cờ tư lệnh 2016

Jan022017

Hai bức thư đến từ Rick Knowlton Hoa Kỳ và Rene Gralla đến từ CHLB Đức

Hai bức thư từ Rick Knowlton Hoa Kỳ và Rene Gralla đến từ CHLB Đức

Jan012017

Thư của Rene Gralla gửi hội thi cờ của quân đội khối NATO

Lá thư của Rene Gralla gửi hội thi cờ của khối NATO