Blog

Feb192017

Hướng dẫn luật chơi cờ tư lệnh

Thông báo: Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu luật chơi cờ tư lênh, phục vụ cho chương trình tập huấn toàn quân môn cờ tư lệnh, tác giả mời các bạn cứ bấm vào các địa chỉ ghi dưới đây sẽ có tài liệu tác giả hướng dẫn trực tiếp.( bổ sung cho sách Cờ tư lênh - Trí tuệ Thời dại)

Feb142017

Hoa môi

Feb132017

Lời cảm ơn chân thành

Feb112017

Tâm sự đầu năm