Blog

Apr092018

hướng dẫn chơi cờ tư lệnh online bằng hình ảnh

hướng dẫn chơi cờ tư lệnh online bằng hình ảnh

Mar162018

Documental guide for Vietnamese Chess Commander (VCC) online through Vassal

Documental guide for Vietnamese Chess Commander (VCC) online through Vassal gaming platform

                         Founder VCC: Nguyễn Quí Hải

Mar162018

Guide to Vietnam Commander Chess in Vassal

Guide to Vietnam Commander Chess in Vassal