Oct112014

Đáp án từ câu 21 đên câu 30 trắc nghiệm về luật chơi cờ tư lệnh

Đắp án từ câu 21 đến câu 30
21- Sai Không quân ăn không quân nhất thiết phải thế chỗ, không thể đứng tại chỗ ăn được. Vì vậy gạch đít chữa A còng là sai.
22- Sai Tàu chiến đỏ không thể ăn bộ binh B7,2 được vì bộ binh cách tàu chiến 4 đoạn. Pháo hạm trên tàu chỉ bắn ở tầm bắn tối đa là 3 đoạn. Còn tên lửa hải đối hải tầm bắn 4 đoạn nhưng chỉ dành để bắn tàu chiến đối phương.
23- Đúng Chữ D viết đậm nét có nghĩa là dân quân anh hùng. Dân quân anh hùng được cộng thêm một đoạn, vậy dân quân đỏ ăn được tàu chiến xanh cách 2 đoạn chéo
24- Sai Vì ghi như thế có nghĩa là pháo binh phải nhảy ra giữa biển. Phải ghi thêm gạch đít dưới chữ A còng
25- Sai Máy bay xanh đứng sẵn, tên lửa đỏ đến sau, nếu máy bay xanh không chạy mới bị cháy. Đến sau chỉ có tác dụng uy hiếp đuổi máy bay.
26- Ngoài đời thì có thể, còn trong môn cờ tư lệnh thì không. Máy bay chiếu tư lệnh thỉ chỉ máy bay là anh hùng. Tàu chiến thì không.
27 – Sai Không kể chiếu tư lệnh mấy lần, chỉ được một lần tăng cự ly thêm một đoạn
28- Đúng… Bên nào chỉ còn một quân duy nhất bảo vệ tư lệnh, thì dẫu chưa chiếu được tư lệnh đối phương vấn xứng đáng anh hùng.
29- Đúng.
30- Cộng điểm quân đỏ
2 xe tăng = 20x2 = 40 đ
2 tàu chiến = 80x2 = 160đ
1 sở chỉ huy 10đ
1 máy bay anh hùng 50đ
1 tên lửa phòng không 20đ
1 bộ binh anh hùng 20đ
Bên xanh mất 2 tàu chiến, trận hải chiến kết thúc quân đỏ thắng được thưởng 100đ
Vậy tổng điểm là = 400 điểm