Hội thi cờ tư lệnh cấp thành phố đầu tiên do Viện Bảo tàng LSQSVN và Liên đoàn Cờ Việt Nam đồng tổ chức.