Các bài viết mới

Các bài viết mới nhất về cờ Tư Lệnh

13 July 2018

Thư mới từ Vienna Thủ đô nước Áo

28 June 2018

Thư mới từ Vienna Thủ đô nước Áo Gestern haben wir eine neue Schachvariante getestet, cờ tư lệnh bzw. Commander Chess.

18 June 2018

Thư mới từ Vienne Áo Andrej Trauner Hello, please can you help me to get a "co tu lenh" game set? I would like to order somehow, but i do not know how and where.