Cờ tư lệnh chiến thuật 9 quân

Submitted by haiduong on Wed, 08/19/2020 - 17:00

Cờ tư lệnh chiến thuật 9 quân Posted August 19, 2020 by haiduongblog in Cờ. Leave a Comment | Edit Luật chơi cờ chiến thuật hải chiến và không chiến với đội hình rút gọn 9 quân ( Sẽ chơi trong vòng đấu loại và bán kết trong hội thi sắp tới) Chơi hải chiến 9 quân gồm: 2 cao xạ, 1 tên lửa, 2 máy bay, 2 tầu chiến, 2 pháo binh. Chơi không chiến 9 quân gồm: 2 cao xạ,1 tên lửa, 2 máy bay, 2 tầu chiến, 2 bộ binh *Quy tắc đứng tại chỗ ăn quân ( không phải thế chỗ): Pháo trên tàu chiến ăn quân trên bộ sâu trong đất liền, được phép đứng tại chỗ ăn quân. (Khi quân trên bộ, đứng ngay ở bờ biển, tàu có thể bơi tới thì phải thế chỗ.) Quân trên mặt đất ăn quân tàu chiến cũng được phép đứng tại chỗ ăn quân, không phải thế chỗ. Trong đất liền, ăn quân đều phải thế chỗ, riêng máy bay có thể ăn quân đối phương rồi trở lại vị trí xuất phát (bỏ bom) nếu cảm thấy thế chỗ không an toàn. *Quy tắc cõng nhau. Máy bay, xe tăng chỉ có thể cõng bộ binh, ( một người). Tầu chiến chỉ có thể cõng 2 quân trên lưng; hoặc 2 máy bay, hoặc 2 xe tăng. hoặc một máy bay với một quân bộ binh … hoặc 1 xe tăng với 1 bộ binh … Lúc này tàu chiến trở thành tàu sân bay. Chú ý: ba quân có rơ móc như pháo binh, cao xạ, tên lửa không được lên tầu chiến. Khi quân máy bay, tàu chiến đang cõng trên lưng mà đến lượt đi tiếp, thì các quân trên lưng được phép đi và ăn theo các hướng khác nhau nghĩa là có thể chỉ một nước đi, tổ hợp quân đó có thể ăn vài ba quân của dối phương. Ngược lại nếu đối phương ăn quân tàu sân bay thì được cộng điểm những binh lực hỏa khí trên lưng quân đó. So với lối chơi cơ bản, lôi chơi 9 quân khác nhau và giống nhau ở những điểm nào 1- Về luật chơi, quy tắc đi và ăn hoàn toàn không thay đổi (Coi bản tóm tắt trên) 2- Chỉ thay đổi về số quân cờ. Lối chơi 9 quân hải chiến bớt đi 1 tư lênh + 1 dân quân + 2 sở chỉ huy + 2 công bịnh + 2 xe tăng + 2 bộ binh. Lối chơi không chiến bớt đi 1 tư lênh + 1 dân quân + 2 sở chỉ huy + 2 công bịnh + 2 xe tăng + 2 pháo binh. (Đó căn cứ vào số quân cần thiết cho mỗi chiến thuật.) 3- Do không có tư lệnh, nên không có luật chiếu tư lênh, không có luật quân anh hùng. Không có luật máy bay tàng hình, máy bay chạm vòng lửa là cháy, máy bay ăn quân cao xạ, tên lửa phải 1 đổi 1 4- Trận không chiến khi bên diệt được 2 máy bay đối phương được thưởng 50 điểm nhưng chưa phải là thắng, trận hải chiến khi bên diệt được 2 tầu chién đối phương được thưởng 50 điểm cũng chưa phải là thắng. Phân thắng bại phải dựa vào tổng điểm. Ví dụ bên A diệt được 2 máy bay có 40đ x 2 = 80 đ + 50 điểm thưởng vậy tổng điểm 130 điểm. Bên B diệt được 1 máy bay 40đ + 1 tầu chiến 80đ + 1 tên lửa 20đ = tổng điểm 140 điểm Vậy bên B thắng cuộc. Nếu là không chiến thỉ khi diệt được 2 máy bay mới được thưởng, còn nếu anh diệt được 2 tàu chiến cũng không được thưởng.