Các bài viết mới

Các bài viết mới nhất về cờ Tư Lệnh

30 May 2020

Trích hồi ký TRÊN TỪNG CÂY SỐ tác giả Quý Hải Hãy hắt chiu từng cuống lá tết cho vòng đời xanh Hãy ươm từng nhành hoa tết nên vòng nguyệt quế ---------- Sẽ đến một ngày những vũ khí khủng chỉ còn l

30 May 2020

Hồi ký: TRÊN TỪNG CÂY SỐ của người sáng lập môn thể thao trí tuệ cờ tư lệnh ( tiếp theo, phần 2) *Ý tưởng về một môn cờ độc đáo.

P
07 May 2020

Trích hồi ký TRÊN TỪNG CÂY SỐ
tác giả Quý Hải
Hãy hắt chiu từng cuống lá tết cho vòng đời xanh
Hãy ươm từng nhành hoa tết nên vòng nguyệt quế
----------