Các bài viết mới

Các bài viết mới nhất về cờ Tư Lệnh

01 March 2021

Lời nhắn phó thủ tướng Vũ Đức Đam: Nghe nói PTT Vũ Đức Đam sâu sát, nhậy bén, hiện đại nhưng xin hỏi PTT, PTT có biết ở Việt Nam có môn cờ trí tuệ độc đáo cũng là môn cờ hiện đại đầu tiên trên thế

21 February 2021

Commander Chess

CERTIFICATE OF THE COPYRIGHT OFFICE
Founder commander chess (COTULENH) Nguyễn Quí Hải