Các bài viết mới

Các bài viết mới nhất về cờ Tư Lệnh

14 September 2021

*** LỠ HẸN LẦN THỨ HAI
CHỈ VÌ TUỔI CAO VÀ TÀI CHÍNH
December 5th, 2016
Dear LCol Csaba Cszizmadla,

12 September 2021

LỠ HẸN LẦN THỨ NHẤT
ChỈ vì tuổi cao và tài chính.
Đại Tá Hải kính mến,