Nov062012

Cờ tư lệnh Hai bài tập cơ bản

Bài tập 1: Ván cờ thứ nhất Hạm đội anh hùng

Biên bản trận đấu:

Quân xanh đi trước

  Nước   Quân xanh             Quân đỏ

1        P 9,3 _ 8,3               H 1,1 _ 5,1

2        H 10,1_ 7,1             H 3,2 _ 3,1

3        K10.8 _ 7,5             K 1,4 _ 5,8

4        K 7,5> <H 3,1         H 5,1 _ 2,1

5        H 7,1 _ 6,1               H 2,1 _ 2,0

6        H 8,2 _ 6,0               H 2,0 _ 1,0

7        H 6,1 _ 3,1               H 1,0_ 1,2

8        H 6,0 _ 3,0               H 1,2 _ 0,2

9        H 3,0 _ 1,0                P 2,3_3,2

10      H3,1 _ 1,1^               H0,2 !!

Bài thứ 2:  Phi đội quyết thắng

               Biên bản trận đấu

             Nước    Quân đỏ                    Quân xanh

                   1:    D4,6_5,6                    K10,8_6,4

                   2:    L2,6_4,6                     F8,4_7,4

                   3:    D5,6_5,7                    F8,8_7,8

                   4:    L4,6_5,6                     C7,9_6,9

                   5:    K1,4_3,6                     H10,1_6,1

                   6:    K1,8_3,10                   H6,1@F3,4

                   7:    K3,10@B7,10             F7,8_7,9

                   8:    K7,10_11,10>             *11,6_10,6

                   9:    K11,10_11,8                 L9,6_9,5

                    10    K3,6@D7,6>                *10,6_S10,5

                    11    K11,8_11,6^                *!!

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/noMGcI5a5jQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>