Jul012012

Học sinh trường Hồ Tùng Mậu với Cờ tư lệnh