Dec242018

Một số hình ảnh hội thi 2018

Một số hình ảnh trong hội thi cờ tư lệnh khu vực mở rông 2018

Một số hình ảnh trong hội thi cờ tư lệnh khu vực mở rông 2018