“Open Letter of Complaint to GOOGLE, Google has warned several times that some images and music in the movie "Vàng" and the play "Đợi anh về" that I posted on Facebook overlap with the images and music the copyright holder complained about. I'm very surp

Submitted by haiduong on Sat, 01/01/2022 - 09:25

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ VÀ CHƠI CỜ TƯ LỆNH -Trước tiên bạn cần tìm kiếm board game Arena trên google. https://studio.boardgamearena.com/table?table=338518 (HÌNH 1) -Sau đó bạn phải đăng ký tạo tài khoản để chơi game theo mẫu (HINH2) Tên người dùng: Commanderchess0 (=> vui lòng sử dụng tên này để đăng nhập BGA Studio) Tên người dùng: Commanderchess1 Tên người dùng: Commanderchess2 Tên người dùng: Commanderchess3 Tên người dùng: Commanderchess4 Tên người dùng: Commanderchess5 Tên người dùng: Commanderchess6 Tên người dùng: Commanderchess7https://cotulenh.com/sites/default/files/styles/thumbnail/public/captur… Tên người dùng: Commanderchess8 Tên người dùng: Commanderchess9 Mật khẩu (cho tất cả các tài khoản ở trên): c916 Ad chấp nhận và cho bạn mật khẩu (hình 1) - Bạn đăng nhập vào game (hình 3) Tiếp theo bj phải chọn 3 phần là: game đơn giản; thời gian thực và bạn bè sau đó tìm tên là "cchess" rồi nhấp vào create"chơi trò chơi này ngay bây giờ", nó sẽ hiển thị cho bạn "tạo một bảng mới" sau đó nhấp vào nút tạo.

https://cotulenh.com/sites/default/files/styles/thumbnail/public/hai.jp…