Sep262017

Thư mới từ Anh quốc

Thư mới từ Anh quốc

 
 Thư mới từ Anh Quốc
Mark Platts-Gooch
To:Nguyen Quy Hai
26 Sep. at 8:12 am
Hello Quy Hai,
…I am now free from university work too and plan to work a lot more of the computer version of your game over the next month.
I hope to finish the game program, and write for you a guide of how to use it so you can quickly start using it.
Tôi bây giờ dự định sẽ làm việc nhiều hơn cho phiên bản máy tính của trò chơi cờ tư lệnh trong tháng kế tiếp.
Tôi hy vọng sẽ hoàn thành chương trình trò chơi, và viết cho bạn một hướng dẫn về cách sử dụng nó để bạn có thể nhanh chóng bắt đầu sử dụng nó.
SAM_3815 - Copy