Jun182018

Thư mới từ Vienna Áo

Thư mới từ Vienne Áo Andrej Trauner Hello, please can you help me to get a "co tu lenh" game set? I would like to order somehow, but i do not know how and where. I have a chess group in vienna (Austria) and we play different kinds of chess. We would like to try có tu lenh too. If we like it, we can start expanding it in austria and maybe some day organise tournaments. Thank you in advance for your help! ( lược dịch) Xin chào, xin vui lòng giúp tôi để có được một bộ cờ tư lệnh Tôi muốn đặt hàng bằng cách nào đó, nhưng tôi không biết làm thế nào và ở đâu. Tôi có một nhóm cờ ở vienna (Áo) và chúng tôi chơi các loại cờ tướng khác nhau. Chúng tôi muốn thử có tu lenh quá. Nếu chúng ta thích nó, chúng ta có thể bắt đầu mở rộng nó trong áo và có thể một số ngày tổ chức các giải đấu. Cảm ơn rất nhiều về sự trợ giúp của bạn!