Aug132017

Thư từ Anh Quốc

Thư từ Anh Quốc

Rất vui nhận được bức thư từ Mark…một lập trình viên sau đại học nước Anh gửi tới xin lập trình trò chơi cờ tư lệnh. Mời xem lược dịch
Hello Colonel Hải Nguyễn Quí.
I am a chess and military enthusiast from England and am very interested in your chess game. I have learned the rules and had a few tries, I think the game is an amazing idea for a new and contemporary chess style, and I love the introduction of modern tactics. I would like now to improve my own abilities in it, and I would also like to see the game spread to more players and countries. I have something to say on both of those points:..
 
Xin chào Đại tá Hải Nguyễn Quí.
Tôi là một người đam mê cờ và quân đội từ nước Anh và rất quan tâm đến trò chơi cờ của bạn. Tôi đã học được các quy tắc và đã có một vài cố gắng, tôi nghĩ rằng trò chơi là một ý tưởng tuyệt vời cho một phong cách cờ vua mới và đương đại, và tôi thích giới thiệu các chiến thuật hiện đại. Tôi muốn bây giờ để cải thiện khả năng của mình trong đó, và tôi cũng muốn xem các trò chơi lan rộng đến nhiều người chơi và các quốc gia. Tôi có một cái gì đó để nói về cả hai điểm:
Đối với cải tiến của riêng tôi: Tôi có một người cũng đam mê mà tôi muốn thực hành các trò chơi với. Tuy nhiên, không ai trong chúng ta có thể trả một khoản tiền thực (£ 80 = 2272500 đồng Việt Nam để có một bộ gửi đến nước Anh!) Và chúng tôi hiếm khi ở gần nhau để gặp nhau trực tiếp. Để giải quyết vấn đề này tôi muốn làm cho chúng tôi một phiên bản máy tính của trò chơi bằng cách sử dụng một chương trình miễn phí để sử dụng (Vassal: mà tôi không sở hữu) để làm cho trò chơi hội đồng. Để làm cho trò chơi, tôi sẽ phải làm cho các phiên bản kỹ thuật số của hội đồng quản trị và các mảnh. Tôi muốn biết liệu tôi có được phép tạo phiên bản dành cho máy tính này cho bạn bè và bạn bè của tôi hay không. Sẽ ổn chứ?
Để làm cho trò chơi, tôi sẽ phải làm cho các phiên bản kỹ thuật số của hội đồng quản trị và các quân cờ; Tôi sẽ rất vui khi gửi bảng kỹ thuật số, các mẩu và các tệp trò chơi cuối cùng cho bạn nếu chúng sẽ hữu ích cho bạn hoặc học sinh của bạn. Và tôi sẽ giải phóng tất cả quyền sở hữu những phần mà tôi đã thực hiện cho bạn vì đó là trò chơi của bạn. Trò chơi cuối cùng (được sử dụng trong Vassal) sẽ cho phép người ta thiết lập các vị trí nghiên cứu, lưu lại và gửi email cho vị trí nghiên cứu cho sinh viên một cách dễ dàng. Nó cũng sẽ cho phép mọi người chơi trò chơi trên internet (như tôi và bạn tôi định làm). Và, nó thậm chí còn cho phép hai người chơi gửi các động thái với nhau thông qua email. Vì vậy, tôi cảm thấy nó có thể được sử dụng cho bạn.
Để giúp trò chơi lây lan: Một khi trò chơi được thực hiện trên Vassal, bạn có thể chọn công khai nếu muốn. Điều này có nghĩa là bất cứ ai có thể truy cập vào các trò chơi trên Vassal (Vassal được dành cho vẫn là một trang web miễn phí và không bao giờ đòi tiền cho bất cứ điều gì). Đây sẽ là một cách để giúp trò chơi lan rộng. Tuy nhiên, nếu bạn không thích ý tưởng làm cho trò chơi miễn phí thì tôi hoàn toàn hiểu và bạn có thể bỏ qua điểm này.
Thay vào đó, Wikipedia và boardgamegeeks game, là những nơi rất phổ biến để tìm hiểu về các trò chơi trên bàn và lan truyền văn hoá trò chơi. Nếu bạn muốn, tôi sẽ vui lòng viết một bài báo bắt đầu trên cả hai trang web như là một cách để làm cho nó một số bắt đầu công nhận cho các trò chơi trong thế giới nói tiếng Anh. Mặc dù tôi có thể sẽ phải gửi email cho bạn một lần nữa với một số câu hỏi chi tiết để tạo một bài báo hay. Xin cho tôi biết suy nghĩ của bạn về những ý tưởng này.
Tôi cũng đã có một ý tưởng cho một số hình ảnh đơn giản cho các quân cờ. Những hình ảnh này được thiết kế đơn giản và dễ vẽ (đối với những người muốn thiết lập nhanh), nhưng cũng được thiết kế hợp lý và dễ nhận ra. Tôi dựa vào những hình ảnh về các biểu tượng quân sự nổi tiếng của NATO. Nếu bạn quan tâm đến các thiết kế sau đó cho tôi biết và tôi sẽ gửi cho bạn.
Cuối cùng, tôi không thông thạo về bản quyền và không muốn gặp phải bất kỳ rắc rối nào hoặc gây bất cứ hành vi xâm phạm quyền sở hữu trò chơi của bạn. Rõ ràng: Tôi không muốn kiếm tiền, tôi chỉ muốn thấy nhiều người hơn và các quốc gia chơi trò chơi này. Tôi hoàn toàn hiểu nếu bạn không muốn cho bất kỳ đề xuất nào diễn ra, đó là lý do tại sao tôi gửi email để yêu cầu bạn trực tiếp trước khi tôi cố gắng. Nếu bạn không muốn cho tôi làm bất kỳ những ý tưởng sau đó chỉ cần nói và tôi sẽ không làm.
Cảm ơn bạn đã dành thời gian để đọc và tôi hy vọng sớm nhận được phản hồi từ bạn.
For my own improvement: I have a fellow enthusiast who I would like to practice the game with. However, neither of us can afford a real set (£80 = 2272500 Vietnamese dong to have one set sent to England!) and also we are rarely near enough to each other to meet in person. To solve this issue I would like to make for us a computer version of the game using a free to use program (Vassal: which I do not own) for making board games. To make the game, I will have to make digital versions of the board and pieces. I wanted to know whether I have your permission to make this computer version for my and my friends study usage. Would that be alright?
To make the game, I will have to make digital versions of the board and pieces; I would be more than happy to send the digital board, pieces, and final game files to you if they would be useful to you or your students. And I would release all ownership of the parts that I made to you since it is your game. The final game (to be used in Vassal) would allow one to set up study positions, save them, and then email the study position to students with ease. It would also allow people to play the game over the internet (as me and my friend intend to do). And, it would even allow two players to send moves to each other via email. So I feel it could be of some use to you.
For helping the game spread: Once a game is made on Vassal, you have the choice to make it public if you wish. This means that anyone can have access to the game on Vassal (Vassal are devoted to remain a free site and never charge money for anything). This would be one way to help the game spread. However, if you do not like the idea of making the game free then I fully understand and you can ignore this point.
Alternately, Wikipedia and the board gaming website Boardgamegeeks, are very popular places to learn about board games and spread board game culture. If you wished, I would be happy to write a starting article on both websites as a way to get it some starting recognition for the game in the English speaking world. Though I would probably have to email you again with some detailed questions in order to make a good article. Please tell me your thoughts on these ideas.
I also had an idea for some simplified pictures for the pieces. These images are designed to be simple and easy to draw (for those that wish to make a quick set), but also designed to be logical and easy to recognize. I based the images on the well known NATO military symbols. If you are interested in the designs then let me know and I will send them to you.
Finally, I am not well versed on copyright and do not wish to get into any trouble or to cause any infringement on your ownership of the game. To be clear: I do not wish to make any money, I just want to see more people and countries play this game. I fully understand if you do not wish for any of these proposals to take place, which is why I emailed to ask you in person before I attempted any of them. If you do not wish for me to do any of these ideas then simply say and I will not do them.
Thank you for taking the time to read this and I hope to hear back from you soon.

I finally found a photograph for you! Attached is a photograph of me and my girlfriend. We are standing in front of a WW2 German Sturmgeschuts III tank destroyer at the Bovington tank museum in England.SAM_3815