Tin vui. Thư của một người Mỹ xin phép sử dụng dữ liệu môn cờ tư lệnh

Submitted by haiduong on Thu, 05/06/2021 - 18:50

Dear Friend,
Let me apologize for not first introducing myself. My name is Derek Reis and I am a American citizen who is fascinated with your game. I am an avid fan of Chess games from around the world... and have only recently discovered your game. I greatly admire Cờ Tư Lệnh
Được dịch từ Tiếng Anh bởi
Bạn thân,
Cho tôi xin lỗi vì đã không giới thiệu bản thân trước. Tên tôi là Derek Reis và tôi là một công dân Mỹ rất thích trò chơi của bạn. Tôi là một người hâm mộ cuồng nhiệt các trò chơi Cờ vua từ khắp nơi trên thế giới ... và chỉ mới khám phá trò chơi của bạn gần đây. Tôi rất ngưỡng mộ Cờ Tư Lệnh