Blog

Aug042012

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tiếp nhận hiện vật

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tiếp nhận hiện vật

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tiếp nhận hiện vật do Đại tướng Phạm Văn Trà và Đại tá nhà văn Nguyễn Quý Hải trao tặng.

Aug042012

Giờ giảng Luật chơi cờ tư lệnh đầu tiên.

Giờ giảng Luật chơi cờ tư lệnh đầu tiên.

Aug022012

Thư của Joseph White 321 West 5th Street Odessa, Texas USA gửi tới tác giả hỏi mua cờ tư lệnh

Bức thư từ bang Texas Hoa Kỳ gửi tới tác giả nói về cờ tư lệnh và hỏi mua cờ.

Dear Mr. Nguyen Quy Hai,

Thank you for contacting me about "Cờ tư lệnh.". I do want to purchase your game and learn how to pay it.

Would an I offer of $30 United States Dollars (USD) for the Game and $20 USD for shipping be acceptable?
I could send you an International United States Postal money order for $50 USD if this is acceptable. I would of course need your mailing address in Vietnam.