Các sỹ quan ngành thể dục thể thao toàn quân với cờ tư lệnh